Aankoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 21 april 2021

ARTIKEL 1 - Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of half gerede producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

2. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op het aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder: Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product; Monteren: het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan; Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, egaliseren van vloeren en de verwerking van tegels;

ARTIKEL 2 – De geldigheid

Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de levering van producten en/of diensten op het gebied van tegelwerken, bouwmateriaal en tegelwerken.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters en stalen. Als de ondernemer dat vraagt dient de afnemer ze direct terug te geven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.

2. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 – De offerte

1. Alle opgestelde offertes zijn tot en met 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer dient de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kan beïnvloeden. Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakte de grootste lengte- en breedtemaat aan, daarbij rekening houdend met de hele verpakkingseenheden en het snijverlies van 15 %.

2. De offerte geeft een specificatie weer van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, totale aankoopprijs, de levertijd en de betalingscondities. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee manieren:

a. Bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;

b. Bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven.

3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

ARTIKEL 5 – De Aanbetaling

1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling vragen.

2. Bij voororders is de aanbetalingspercentage 30 % van het totaalbedrag. Bij direct order is de aanbetalingspercentage 50% van het totaalbedrag. Prijswijziging

3. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.

4. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering geldt:

- Prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend

- Prijsverhogingen die binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend

- Prijsverhogingen die na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.

5. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door acties of korting geven de afnemer geen recht op prijsvermindering. Eigendomsvoorbehoud

6. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochten producten tot de afnemer de prijs volledig heeft voldaan. De afnemer mag de producten niet verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

7. De ondernemer mag de zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement of wettelijke schuldsanering van de afnemer. Voorrijkosten

8. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen.

ARTIKEL 6 – De levertijd

1. De levertijd is het afgesproken termijn waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.

2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, krijgt de ondernemer een extra termijn om alsnog te leveren. Het extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer als de oorspronkelijke levertijd.

3. Bij overschrijding van het extra termijn mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden.

4. Bij overschrijdingen van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

5. Bij een overeenkomst met een consument moet de ondernemer die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de schade hem kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 Rechten en plichten van de ondernemer

1. De ondernemer levert de producten goed zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.

2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten of en uitvoering van werkzaamheden aan de geldende wettelijke voorschriften.

3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

4. De ondernemer wijst de afnemer ook op: - onjuistheden in de opdracht op opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond; - het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen. Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.

5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift en een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.

6. Indien het werk vertraagt wordt door omstandigheden die voor risico van de afnemer komen, dan wordt de levertermijn verlengd.

ARTIKEL 8 Rechten en plichten van de afnemer

1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.

2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van de leidingen) heeft.

3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat: - de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten; -er voldaan is aan de bouwkundige en of installatie voorschriften;

-er elektriciteit, stromende water en voldoende ventilatie aanwezig is. Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

4.De afnemer draagt het risico voor schade door:

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;

-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;

-gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4 van artikel 7.

5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.

7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.

8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbovoorschriften.

ARTIKEL 9 De opslag van producten

1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering van tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 10 Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk melden.

2. Als de afnemer zelf vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ARTIKEL 11 De betaling Koop en verkoop

1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (pinbetaling). De afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.

2. Een ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk

3. Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk en de levering van de materialen conform opdracht. Betalingstermijn facturen

4. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 Aanbrengen van tegelwerken

1. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd zijn, dat de ondernemer onverhinderd zijn werk kan verrichten. De ruimtes dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet door afnemer betreden te worden tot aan de geplande oplevering.

2. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de ondernemer te vergoeden.

3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, vlak en waterpas alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de ondernemer met inachtneming van de daarvoor geldende normen.

4. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van de tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de ondernemer vooraf opgave van die kosten.

5. Indien is overeenkomen dat het werk wordt verricht voor een vierkante meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

6. De kosten als bedoeld in lid 2 en lid 4 zullen o.a. bestaan uit het arbeidsloon van de ondernemer die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren zijn werkzaamheden niet heeft kunnen aanvangen c.q. voorzetten.

ARTIKEL 13 Tegels

1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters.

2. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.

3. Bij levering van natuursteen per m2 wordt door de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.

4. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten.

5. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houden met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte naar boven en naar beneden van ten hoogte 50 % toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

6. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

7. De leverancier staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

ARTIKEL 14 Annulering

1. De afnemer kan de opdracht tot levering van de materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 70% van de verkoopprijs. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet door ondernemer retour worden genomen.

2. De afnemer is bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen minimaal 25% van de overeengekomen (aanbreng)prijs verschuldigd. De afnemer is bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen minimaal 50 % van de overeengekomen (aanbreng) prijs verschuldigd bij het annuleren tussen 4 en 8 weken voor de overeengekomen startdatum. De afnemer is bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen 75 % van de overeengekomen (aanbreng)prijs verschuldigd bij het annuleren tussen de 2 en 4 weken voor de overeengekomen startdatum. De afnemer is bij het annuleren van de opdracht 100 % van de overeengekomen (aanbreng)prijs verschuldigd bij het annuleren binnen twee weken voor de overeengekomen startdatum.

ARTIKEL 15 Garantie

1. De leverancier is jegens de consument gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.

2. De leverancier garandeert dat de door hem te verrichten (aanbreng) werkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid. Indien de afnemer buiten het advies om van de ondernemer zoals gesteld in artikel 12.1 de ruimte betreedt zullen de garantiebepalingen hierdoor vervallen.

3. In geval van een lijm-advies geleverd door een lijmfabrikant zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

4. Uitgesloten van garantiebepalingen zijn alle onderdelen welke niet geleverd zijn maar wel op verzoek van de consument zijn gemonteerd.

5. Garantie op niet door ondernemer geleverde onderdelen worden niet in behandeling genomen.